O recyklaci

Kvalita recyklovaných stavebních materiálů je velmi důležitá a významně ovlivňuje způsob a míru jejich následného používání ve stavebnictví.

Existuje proto systém posuzování kvality recyklovaných materiálů prostřednictvím obecně závazných norem. Ovšem v ČR dosud na rozdíl od jiných zemí EU neexistují obecně platné jakostní normy pro recykláty s výjimkou norem pro stavbu komunikací a OTP (obecně technických podmínek) pro stavbu železničních svršků a spodků. Dané předpisy umožňují však použít recyklované materiály v určitých fázích stavební výroby, pokud vyhovují stanoveným kritériím pro přírodní nerostné suroviny.

Základní typy recyklátů

Výkopová zemina

Do této skupiny patří zemina a další výkopové materiály. Protože tvoří asi 70 % veškerých stavebních a demoličních odpadů, je nutné s ní zacházet hospodárně a využít ji ve stavební činnosti, případně na úpravu či revitalizaci terénu v okolí staveb.

Cihelná suť

Vytříděná cihelná suť je drcena ve třech základních frakcích: 0-16 mm, 16-32 mm a 32-80 mm, případně v jiných velikostech podle požadavků zákazníka. Z recyklované sutě je vyráběn cihlobeton, využitelný jako výplňové zdivo v monolitických konstrukcích, používá se i pro přípravu prefabrikovaných prvků při výrobě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků, je i součástí stavebních směsí, přidávaných jako plnivo do malt pro zdění, a bývá součástí stabilizovaných podkladů a nestmelených vrstev vozovek.

Odpadový beton

Recyklovaný beton je používán zpravidla opět jako plnivo do betonů, i když má poněkud horší vlastnosti oproti betonu s kamenivem, neboť recyklát negativně ovlivňuje konzistenci betonové směsi, snižuje pevnost betonu v tlaku, modul pružnosti, zvyšuje se součinitel dotvarování i smršťování. Ovšem naopak poměrně časté je jeho používání v ochranných vrstvách pražcového podloží i silničních komunikací, v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, je využíván jako náhrada za přírodní kamenivo v konstrukčních betonech nižších tříd.

Asfaltový recyklát

Asfaltové recyklované materiály se zpracovávají především technologiemi za studena, často v kombinaci s cementem nebo s přídavnými emulzemi. Ekologicky závadné částice jsou tak obaleny, čímž se snižuje nebezpečí znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí.

Asfaltový recyklát, vyrobený za studena, je bez přidání pojiva uplatňován ve spodních podkladních vrstvách či jako zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, při vytváření nové stmelené podkladní vrstvy (s přidáním hydraulického pojiva – cementu, vápna), či využíván kombinovaným způsobem – s přídavkem emulze i cementu – takto vzniklé směsi jsou údajně srovnatelné se směsmi typu obalovaného kameniva, zpracovávanými za horka.

Jak recyklace probíhá